2Jump

שלום ,

המערכת זיהתה על פי מספר הטלפון שלך שכבר הייתה אצלנו בעבר, האם תרצה שנשלים עבורך את הטופס על פי הפרטים מהביקור האחרון שלך?

טופס פרטי אישור קפיצה - פרטי ההורה

הוספת ילדים מתחת לגיל 18 שבחזקתי:

חתימת ההורה:

אישור קפיצה וכללי התנהגות ובטיחות במתחם

אישור השתתפות במתקני הפארק

ידוע לי כי לקיחת חלק בפעילות , במתקנים ובטרמפולינות בפארק הטרמפולינות 2JUMP מותנית בעיוני בתנאי אישור ההשתתפות ובמתן הסכמתי (או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לכל תנאי אישור זה. מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם מילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) באישור קפיצה זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם. ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות בפארק.
כתב הסכמה לשימוש במתקנים ובטרמפולינות ב2JUMP:

ידוע לי, כי מדובר בפעילות אתגרית הכרוכה בסיכון מעצם מבנה המתקן ואופי השימוש בו , בנוסף ידוע לי שמטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים ולטרמפולינות בפארק והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים אשר אינם עניין של אמירה פשוטה ויש להם משמעות בכל הקשור לזכויות החותם במקרה של פגיעה. לפיכך , קרא את הכתוב בעיון לפני שתחתום עליו.


 1. 2JUMP הינו פארק טרמפולינות ומתקנים אשר נותנים חוויה מהנה לצד פעילות ספורטיבית אשר כל אחד משתמש בהתאם באופי שלו (מתחיל/מתקדם) ולא ניתן לצפות מראש בפעילות אתגרית שכזו את כל הסכנות ואפשרויות הפציעה האפשריות.
 2. אני מאשר כי טרם חתימתי על טופס זה ולפני התחלת הפעילות צפיתי בסרט ההדרכה המוצג באתר וכמו כן צפו בו ילדי (או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) , אני גם מתחייב לצפות ולרענן את זכרוני בכל מועד בו אבקר ב2JUMP טרם השימוש במתקנים ולנהוג ע"פ שלטי האזהרה במקום וע"פ הנחיות העובדים במקום ובהתאם לכך ידוע לי כי חברת 2JUMP רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים, מהטרמפולינות ו/או מהפארק, אם לא אקיים את כללי 2JUMP, כולם או חלקם, ובמקרה כזה 2JUMP תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך. בכפוף לכל דין, 2JUMP תהיה רשאית להודיע לי, על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי לפארק, לרבות עקב: תקלה בפארק, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים בפארק, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד קפיצה ו/או מפני שלא קיימתי את כללי 2JUMP . הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 2JUMP ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי לפארק מכל סיבה שהיא, ובלבד שבמקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של 2JUMP יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס, ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר בפארק במועד אחר.
 3. אני/ אנחנו משתתפים בפעילות מרצוננו החופשי ומתוך בחירה , אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק הוא על אחריותי בלבד כולל כל הוצאות נלוות, ושייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה משימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק, בין אם השימוש שלי הנו בהתאם לכללי 2JUMP ובין אם לאו. ברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים ובטרמפולינות בפארק. הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם. אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויים להתרחש בפארק, במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות; אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק ולהסתכן בכל זאת.
 4. אני מודע לכך כי צוות העובדים אינם אחראים עלי בעת השימוש במתקן והשהייה באזור המתקן בעת הפעילות , וכי כל פעילות שאבצע תהיה על פי הבנתי ועל אחריותי.
 5. אני מאשר שאני או ילדי בריאים , ולא סובלים ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מקפיצה על טרמפולינה. שימוש במתקנים תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט. אסורה הקפיצה לנשים בהיריון.
 6. ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים למתקנים ו/או לטרמפולינות בפארק, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.
 7. בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור הקפיצה. קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור הקפיצה. אישור קפיצה, שנחתם אלקטרונית, יהיה תקף במשך שנה מיום חתימתו, אולם 2JUMP לפי שיקול דעתה עשויה לבקשך לחדש את חתימתך על אישור הקפיצה גם בטרם חלוף שנה מהמועד בו חתמת עליו לראשונה, למשל במקרה של שינוי תנאי אישור הקפיצה, מעת לעת. אישור קפיצה שנחתם ידנית, יהיה תקף לשימוש חד פעמי במועד הביקור בפארק בלבד.
  ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי אישור הקפיצה ופרטי המזהים כאדם שאישר אותם בקשר עם השתתפות בפעילות בפארק (ו/או במקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי הפרטים המזהים של ילדי הקטין), ישמרו על ידי 2JUMP וישמשו אותה למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי אישור קפיצה זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
 8. צילום- ידוע לי ומוסכם עלי, כי 2JUMP מפעילה מצלמות בפארק, וכי המשתתפים בפעילות בפארק מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש 2JUMPרשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי 2JUMP ו/או הנציגים.
 9. אני מבין כי 2JUMP או נציגים מטעמה פטורים מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים ובטרמפולינות ו/או בפארק או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור: (א) בנסיבות אשר ל 2JUMPאין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון; (ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצדי של הוראה כלשהי מכללי 2JUMP, ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות), תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק; ו-(ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי לפארק ומרגע יציאתי ממנו; ואני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד 2JUMP ו/או מי מהנציגים בגין כך. על אישור קפיצה זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי להינתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור הקפיצה, לשימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או לפארק.
 10. בתמורה לשירותים שהנכם מעמידים לרשותי, בשמי (או בשם הילדים הקטינים עבורם אני הורה, אפוטרופוס או אחראי אחר), ובשם כל באיי כוחי, הנני פוטר מאחריות את 2JUMP בעליה, מנהליה ועובדיה, מכל אחריות תביעה או דרישה או סיבה לפעולה משפטית העשויים להיות לי בעתיד בגין פציעות ונזקים הנובעים מהשתתפותי בפעילות והנני מוותר על כל תביעה בגין נזק שייגרם מכל סיבה שהיא , ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפארק הטרמפולינות , כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו מנהלי ומדריכי הפארק מאפשרים לי להשתמש בו.
 11. קראתי והבנתי את האמור לעיל בסעיפי אזהרה , הכרת קיום סיכונים , נטילת סיכונים ונטילת אחריות מפורשת. אני מבין שחתימתי על טופס זה מרצוני החופשי יכולה להוות וויתור על זכויות בעלות ערך רב על פי דין.
הוראות בטיחות

 1. יש להישמע להוראות המפעילים
 2. אל תקפצו מעבר ליכולתכם / מיומנותכם
 3. הסתכלו סביב והתחשבו בקופצים אחרים
 4. תנו תמיד זכות קדימה לקופץ צעיר יותר
 5. אין לבצע תרגילים מיוחדים וסלטות ללא אישור
 6. פעלולי קפיצה אסורים בהחלט בכל המתחם
 7. אל תקפצו למשטח אחר אם יש בו אנשים
 8. יש לקפוץ במרכז השטח השחור בלבד
 9. אין לקפוץ על ספוגי המגן בשום אופן
 10. אל תקפלו ברכיים בזמן הקפיצה
 11. אסור לשבת על הטרמפולינות, שבו לנוח בחוץ
 12. אין לטפס או להתלות על רשתות ההגנה
 13. אסור לאכול ולשתות בשטח הקפיצה
 14. אל תקפצו עם מסטיק או סוכריה בפה
 15. הוציאו מפתחות, טלפון, תכשיטים, ארנק וכו’
 16. הורידו משקפיים, עדשות מגע, סיכות ראש וכו’